نقشه راه مقالات مهارت‌های نرم در محیط کار
نقشه راه مطالعه مقالات مهارت های نرم در محیط کار
۱۸-۱۰-۱۴۰۲
نقشه راه نرم افزارهای مدیریت پروژه
نقشه راه مقالات نرم افزارهای مدیریت پروژه
۱۹-۱۰-۱۴۰۲