آشنایی بیشتر با همتیک، نرم افزار مدیریت پروژه و کارها