آشنایی-با-مدیریت-پروژه-ناب-و-اصول-مهم-آن
آشنایی با مدیریت پروژه ناب و اصول مهم آن
۲۸-۱۱-۱۴۰۰
مدیریت پروژه چیست
مدیریت پروژه چیست؟ راهنمای جامع با معرفی انواع روش‌های مدیریت پروژه
۰۱-۱۲-۱۴۰۰