مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت کیفیت پروژه طبق استاندارد PMBOK
۱۹-۰۲-۱۴۰۳
مهارت مذاکره برای رسیدن به قرارداد
اصول مذاکره | 10 مهارت مذاکره که شما را به قرارداد می‌رساند
۲۹-۰۲-۱۴۰۳