تکنیک های طوفان فکری
تکنیک های طوفان فکری
۰۸-۰۷-۱۴۰۲
راهنمای تیم چند تخصصی
راهنمای ساخت و مدیریت یک تیم چند تخصصی (Cross Functional)
۲۲-۰۷-۱۴۰۲