آپدیت زمستان 1402
در آپدیت های زمستان 1402 همتیک چه تغییراتی داشتیم؟
۱۵-۱۲-۱۴۰۲
تفکر خلاق چیست
تفکر خلاق چیست؟ + تکنیک 6 کلاه تفکر
۱۹-۱۲-۱۴۰۲