در آپدیت های زمستان 1402 همتیک چه تغییراتی داشتیم؟
همتیک | نرم افزار مدیریت پروژه و کارها
مدیریت ارتباطات پروژه + اهمیت و روش‌ها
۰۱-۱۲-۱۴۰۲
همتیک | نرم افزار مدیریت پروژه و کارها
استفاده از هوش مصنوعی در نرم‌افزارهای مدیریت پروژه
۱۵-۱۲-۱۴۰۲