همتیک | نرم افزار مدیریت پروژه و کارها
نرم افزار تایم شیت فارسی برای ثبت زمان های کاری
۰۴-۰۲-۱۴۰۳
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت کیفیت پروژه طبق استاندارد PMBOK
۱۹-۰۲-۱۴۰۳