اضافه کردن نمودارهای جدید داشبورد مدیریتی در آپدیت جدید همتیک