راهکارها: مدیریت هولدینگ

راهکار همتیک برای مدیریت هولدینگ

سرمایه‌های خود را روی خط سودآوری نگه دارید

بدون تشریفات، با شرکت‌های زیرمجموعه هماهنگ شوید؛ اطلاعات به روز داشته باشید و تصمیمات به موقع اتخاذ کنید

manage

مدیریت یکپارچه

با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه و کارهای همتیک، جزایر مستقل اطلاعات و تصمیم‌گیری را در هم شکنید؛ عملکردها را شفاف کنید؛ پیوسته مدیریت کنید و بهترین تصمیمات را اجرایی کنید.

برنامه‌ریزی اهداف

با کمک سیستم مدیریت پروژه همتیک، اهداف سالیانه را به اقدامات قابل کنترل تبدیل کنید؛ اطلاعات واقعی را بلادرنگ مشاهده کنید؛ برای اقدامات جبرانی بدون توقف برنامه‌ریزی کنید تا نتایج مثبت را به جای دلایل منفی در گزارشات دریافت کنید.

priority-management
goal-focus

پوشش نقاط ضعف

در مجموعه‌ای گسسته از شرکت‌های به هم پیوسته، نقاط ضعف سود زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با کمک همتیک، نقاط ضعف را بیابید و برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کنید.

با کمک همتیک، به شیوه خودتان مدیریت کنید

امتحان کنید