راهکار همتیک برای فعالین حوزه مدیریت محصول

چشم‌انداز خود را با نقشه راه محصول به بازار برسانید

مشارکت را بین تمامی اعضاء گروه جاری کنید؛ تیم را در مسیر نقشه راه نگاه دارید و محصول را به موقع به بازار برسانید

modern-collaboration

مشارکت گروهی

با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه همتیک، استراتژی محصول را فصل مشترک همکاری همه‌ی اعضای تیم قرار دهید؛ ارتباطات را بهبود ببخشید؛ هم‌افزایی تیمی را بیشتر کنید؛ تجربیات را به اشتراک گذارید و تعهد را تقویت کنید.

همسویی با اهداف

ایده‌های خلاقانه را فدای تعارض‌های مخرب نکنید. با همتیک، محلی سالم را برای طرح دیدگاه‌ها فراهم آورید. انرژی اعضای تیم را صرف کسب موفقیت در اهداف کنید.

goals-way
clear-expectation

شفافیت انتظارات

با کمک سیستم مدیریت کارهای همتیک، ابهام در مسئولیت‌ها و وظایف را از میان بردارید؛ انتظارات را شفاف کنید؛ استرس را کاهش دهید؛ بهترین عملکرد افراد را کسب کنید.

با کمک همتیک، به شیوه خودتان مدیریت کنید